Sopela

EH BILDUK EZETZ ESAN DIO BAREÑON MERKATARITZA-GUNEA ERAIKITZEARI

Martxoko osoko bilkuran, joan den ostegunean, hilaren 26an, bideokonferentzia bidez, Sopelako EH Bildu Bareñon merkataritza-gune bat eraikitzearen aurka agertu zen, horrek herriko saltoki txikiei eta inguruko trafikoari eragingo lizkiokeen ondorio negatiboak argudiatuz.

Merkatal gunea,Bareño,Komertzioa | 2020-03-30 21:26:00

Proiektua

Martxoko osoko bilkura honetan, Udalbatzak "xehetasun-azterlana" deiturikoa eztabaidatu eta, hala bazegokion, onartu behar zuen, hau da, "H lursailaren" jabeek eraiki nahi dutenaren proiektua. 2.869 m2-ko lurzati hori KOSTA BAREÑO SAren jabetzakoa da, eta B-637 errepidearen ondoan dago, Barrikako norabidean, babes ofizialeko etxebizitzen eta Sopelako erdigunea eta hondartzak lotzen dituen pasabidearen artean.

 

Osoko bilkurara aurkeztutako proposamena 3 solairuko eraikin komertziala da: 94 plazako lurpeko aparkalekua, beheko solairu bat eta lehen solairu bat. Guztira, aparkalekurik gabe, 3.050 m2 eraikigarri izango lirateke merkataritza erabilerarako.

 

Proiektua TANDEM arkitektura bulegoak garatu du, EXCAVACIONES VIUDA DE SAINZ, SA eraikuntza enpresaren enkarguz. Enpresa hori Iberreko institutuaren ondoko Abaro sektorearen garapenarekin ere lotuta dago. Viuda de Sainz SA, halaber, Kosta Bareño S.A.ren jabea da, eta haren presidente Silvia Careaga Sainzek 45 zuzendaritza-kargu ditu 51 sozietatetan, gehienak mugiezinen sektorean eta eraikuntzan (iturria: enpresia.es).

 

EH Bilduk ezezko botoa eman dio merkataritza-guneari

Proiektu honek Sopelako merkatari txikiarengan eta inguruko trafikoaren gorakadan (batez ere, udan) izan ditzakeen ondorio kaltegarriez ohartaraziz hasi zuen bere hitzaldia EH Bilduk: "Benetan Sopelak behar al du horrelako merkataritza gune bat?, zer ekarpen egin diezaioke herriari?, zer eragin izango du herriko merkataritzan?, eta trafikoan?".

 

Bareñoko eremuari dagokionez, EH Bilduk galdetu zuen neurri horietako merkataritza-gune batek ondoko eraikinetan izango lukeen eraginari buruz: nola eragingo die Bareñoko bizilagunei? Gogora dezagun H lursailaren ondoan babes ofizialeko etxebizitzen eraikin bat dagoela, orain arte eremu lasai eta bizitegi-gune batean dagoena.

 

Proiektuaren "xehetasun-azterlana" onartzearen aurka agertu zen EH Bildu.

"Ezagutzen dugu Berangoko merkataritza guneek merkataritzan eta trafikoaren bolumenean izan duten eragin negatiboa, ez Sopelan bakarrik, baita Uribe Kosta osoan ere. Sopelak antzeko zerbait behar al du? Urteak igaro dira Arau Subsidiarioak eta Bareñoko Plan Partziala onartu zirenetik. Sopelako beharrak aldatu egin dira, eta aplikatu behar ditugun irizpide urbanistikoak ere bai. Bareñoko lursaila merkataritza-gune ertain baterako ez den beste helburu baterako erabili beharko litzateke. Legegintzaldi honetan, Sopelarako HAPO berri bat diseinatzeari ekingo zaio. Bareñoko lursailaren erabilera eta zertarakoa HAPO berri horren barruan erabaki beharko litzateke".

 

EAJ alde, DB/TUk abstentzioa

Bai EAJ eta bai PSE proiektuaren xehetasun-azterlana onartzearen alde agertu ziren. Lursail horri emango zaion erabilera komertziala zein izango den oraindik ez dakitela adierazi zuten, planoetan eraikinaren dimentsioa argi eta garbi agertzen den arren. Orube horretan BM supermerkatu bat eraikitzearen inguruan Sopelan zehar dabiltzan zurrumurruei garrantzia kendu zieten.

 

EH Bilduk Sopelako merkatarien elkarteak proiektuari buruz duen iritziari buruz egindako galderari, gobernu-taldeak erantzun zuen ez zirela harremanetan jarri elkarte horrekin.

 

EH Bilduk eta Elkarrekin Podemoseko bi zinegotziek kontrako botoa eman arren, Jon Andoni Gerediaga DB/TUko zinegotziaren abstentzioaren bidez onartu zen xehetasun-azterlana.

EH BILDU DICE NO! A UN CENTRO COMERCIAL EN BAREÑO

En este pleno de marzo, celebrado mediante video conferencia este pasado jueves 26, EH Bildu de Sopela se posicionó en contra de la construcción de un centro comercial en Bareño, argumentando los efectos negativos que éste ocasionaría al pequeño comercio local y a la afluencia de tráfico en la zona.

Centro comercial,Grandes superficies,Bareño | 2020-03-30 21:18:00

El proyecto

En este pleno de marzo, la Corporación debía debatir y, en su caso, aprobar el denominado “estudio de detalle”, es decir, el proyecto de lo que los propietarios de la “Parcela H” quieren edificar. Dicha parcela, de 2.869 m2 y propiedad en su totalidad de KOSTA BAREÑO S.A., está situada junto a la carretera B-637 dirección Barrika, entre las VPOs y la pasarela que conecta el centro de Sopela y las playas.

 

La propuesta presentada a pleno es un edificio comercial de 3 plantas: un parking subterraneo de 94 plazas de coche, una planta baja y una primera planta. En total, sin contar con el aparcamiento, serían 3.050 m2 edificables para uso comercial.

 

El proyecto ha sido desarrollado por el despecho de arquitectura TANDEM, por encargo de EXCAVACIONES VIUDA DE SAINZ, S.A., promotora también relacionada con el desarrollo del sector de Abaro contigüo al Instituto de Iberre. Viuda de Sainz, S.A. es, así mismo, propietaria de Kosta Bareño S.A. Su presidenta, Silvia Careaga Sainz, obstenta 45 cargos directivos en un total de 51 sociedades, la gran mayoría del sector inmoviliario y de la construcción (fuente: enpresia.es).

 

EH Bildu vota NO al CENTRO COMERCIAL

EH Bildu comenzó su intervención alertando de los efectos negativos que puede tener este proyecto en el pequeño comerciante de Sopela y en el aumento del tráfico de la zona (sobre todo, en verano): “¿Realmente Sopela necesita un centro comercial de este tipo?, ¿qué puede aportar al pueblo?, ¿qué efecto va a tener en el comercio local?, ¿y en el tráfico?”.

 

En relación a la zona de Bareño, EH Bildu preguntó sobre la inciencia que un espacio comercial de esas dimensiones tendría en las edificaciones contigüas al mismo: ¿cómo afectará a los y las vecinas de Bareño?. Recordemos que inmediatamente al lado de la parcela H se encuentran tres bloques de VPOs (66 viviendas en total), localizado hasta el momento en una zona tranquila y residencial.

 

EH Bildu se posicionó en contra de la aprobación del “estudio de detalle” del proyecto.

“Conocemos el efecto negativo que los centros comerciales de Berango han tenido sobre el comercio y el volumen del tráfico, no sólo en Sopela, sino también en todo Uribe Kosta. ¿Sopela necesita algo parecido?. Han transcurrido años desde que se aprobaron las Normas Subsidiarias y el Plan Parcial de Bareño. Las necesidades de Sopela han cambiado y los criterios urbanísticos que tenemos que aplicar también. La parcela de Bareño debería utilizarse para un fin distinto al de un centro comercial de medio tamaño. En esta legislatura se a va a acometer el diseño de un nuevo PGOU para Sopela. El uso y destino de la parcela de Bareño debería decidirse dentro de ese nuevo PGOU”.

 

PNV y PSE a favor, DB/TU abstención

En plena crísis del coronavirus, sin comisión informativa ni debate previo, “el estudio de detalle” fue aprobado, gracias a PNV, PSE y DB/TU. Tanto PNV como el PSE se posicionaron explícitamente a favor: afirmaron que aún no se sabe cuál va a ser el uso comercial que se le va a dar a esa parcela, a pesar de que en los planos aparece claramente reflejada la dimensión del edificio. Restaron importancia a los rumores que circulan por Sopela sobre la posible construcción de un supermercado BM en dicho solar.

 

A la pregunta realizada por EH Bildu sobre cuál es la opinión de la Asociación de Comerciantes de Sopela en relación al proyecto, el equipo de gobierno contestó que no se habían puesto en contacto con dicha asociación.

 

A pesar del voto contrario de EH Bildu y los dos concejales de Elkarrekin Podemos, el estudio de detalle finalmente se aprobó mediante la abstención del concejal de DB/TU, Jon Andoni Gerediaga. El voto de calidad del Alcalde del Ayuntamiento de Sopela, Josu Landaluze, fué determinante.

ALBISTEAK

Ez gune komertzial bati Sopelan: aitzakia legalik ez!

2020-04-01 14:31:00

Bareñon hirugarren sektoreko eta merkataritzako erabilerako partzela baten xehetasun-azterlanari buruzko argibideak eman ditu Sopelako EH Bildu.

EH BILDUK EZETZ ESAN DIO BAREÑON MERKATARITZA-GUNEA ERAIKITZEARI

2020-03-30 21:26:00

Martxoko osoko bilkuran, joan den ostegunean, hilaren 26an, bideokonferentzia bidez, Sopelako EH Bildu Bareñon merkataritza-gune bat eraikitzearen aurka agertu zen, horrek herriko saltoki txikiei eta inguruko trafikoari eragingo lizkiokeen ondorio negatiboak argudiatuz.

EH BILDU DICE NO! A UN CENTRO COMERCIAL EN BAREÑO

2020-03-30 21:18:00

En este pleno de marzo, celebrado mediante video conferencia este pasado jueves 26, EH Bildu de Sopela se posicionó en contra de la construcción de un centro comercial en Bareño, argumentando los efectos negativos que éste ocasionaría al pequeño comercio local y a la afluencia de tráfico en la zona.

ZAINDU GAITEZEN SOPELA!

2020-03-17 10:23:00

Hemen dituzu Koronabirusaren inguruan Sopelan behar duzun informazio guztia! // ¡Aquí TODA LA INFORMACIÓN SOBRE EL CORONAVIRUS en SOPELA!